Celtic Knot Conference 2018/Submissions/Kickstarting a dead Wikipedia – where are we one year after?

From Wikimedia UK
Jump to: navigation, search
Title of the submission/Teitl eich bapur
Kickstarting a dead Wikipedia – where are we one year after? / Rhoi bywyd newydd i Wicipedia marw – lle ydyn ni flwyddyn yn ddiweddarach?
Type of submission/Math o bapur
Presentation
Author of the submission/Awdur y papur
Astrid Carlsen
Affiliation/cysylltiadau
Wikimedia Norge
Abstract/Crynodeb

Wikimedia Norge participated at the last Celtic Knot Conference with a workshop on How to kickstart a dead Wikipedia? At that point The Northern Sami Wikipedia had no active contributors, and Wikimedia Norge was looking into building a project to revitalize it.

One year into the project on Northern Sami Wikipedia we would like to present how we have used the input we gathered at last year’s conference workshop, what we have learned and achived after one year and what our plans are for the future.

Fe wnaeth Wicimedia Norge gymryd rhan yn y Gynhadledd Celtic Knot ddiwethaf gyda gweithdy ar ‘Sut i roi bywyd newydd i Wicipedia marw’. Ar y pryd hwnnw, doedd gan Wicipedia’r Sami Gogleddol ddim un cyfrannwr oedd yn weithredol, ac roedd Wikimedia Norge yn edrych ar ffyrdd o adeiladu prosiect i’w adfywio. Un flwyddyn i mewn i’r prosiect ar Wicipedia’r Sami Gogleddol hoffem gyflwyno sut rydym wedi defnyddio’r mewnbwn rydym wedi ei gasglu yn y gweithdy gynhaliwyd yn y gynhadledd y llynedd, beth rydym wedi ei ddysgu, a’i gyflawni, ar ôl blwyddyn a beth yw ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol.


Biography/Bywgraffiad

I have been working at Wikimedia Norge since 2014. Wikimedia Norge currently have 3 staff members. I started as a program manager for Wikimedia Norge’s Glam program and since 2015 I have been working as Executive Director in addition to concentrating on Glam projects. Before I started working for Wikimedia Norge I worked in publishing.

In partnership with Glam, educational and organizational institutions Wikimedia Norge work on increasing the diversity of content on Wikimedia-projects and diversity among contributors to the Wikimedia-projects. Since 2017 we have a project supporting the Northern Sami Wikipedia.

Rydw i wedi bod yn gweithio gyda Wikimedia Norge ers 2014. Mae gan Wikimedia Norge 3 aelod o staff ar hyn o bryd. Dechreuais fel reolwr rhaglen ar gyfer rhaglen GLAM Wikimedia Norge, ac ers 2015 rydw i wedi bod yn gweithio fel Cyfarwyddwr, yn ogystal â chanolbwyntio ar brosiectau Glam. Cyn dechrau gweithio i Wikimedia Norge roeddwn yn gweithio yn y byd cyhoeddi.

Mewn partneriaeth gyda Glam, mae sefydliadau, yn cynnwys rhai addysgiadol, yn gweithio ar gynyddu amrywiaeth cynnwys prosiectau Wikimedia, ac amrywedd ymhlith cyfranwyr i brosiectau Wikimedia. Ers 2017 mae gennym brosiect yn cefnogi Wikipedia Sami’r Gogledd.'