Celtic Knot Conference 2018/Submissions/Wikidata track

From Wikimedia UK
Jump to: navigation, search
Title of the submission/Teitl eich bapur
Wikidata track / Sesiwn Wikidata
Type of submission/Math o bapur
Overview of sequence of talks and workshops / Trosolwg o gyfres o sgyrsiau a gweithdai
Author of the submission/Awdur y papur
Léa Lacroix
Affiliation/cysylltiadau
Wikimedia Deutschland

Introduction: What is Wikidata, and how can we support the minority language communities? / Cyflwyniad: Beth yw Wikidata, a sut allwn ni gefnogi’r cymunedau ieithoedd lleiafrifol?[edit]

Type of submission/Math o bapur
Presentation
Author of the submission/Awdur y papur
Léa Lacroix
Abstract/Crynodeb

This is an introduction for anyone who doesn’t know Wikidata yet. Discover the basics about the open knowledge base, how its content is organized, how to edit, add and query data, and a few examples of how Wikidata can be reused on the Wikimedia projects to support the small languages and their communities.

Mae hwn yn gyflwyniad i unrhyw un sydd ddim yn gwybod am Wikidata eto. Darganfyddwch yr hanfodion am y sail gwybodaeth agored, sut mae ei gynnwys yn cael ei drefnu, sut i olygu, ychwanegu a chwilio data, a rhai enghreifftiau o sut y gellir ailddefnyddio Wikidata ar y prosiectau Wikimedia i gefnogi’r ieithoedd bychain a’u cymunedau.

Biography/Bywgraffiad
Slides on Commons


ArticlePlaceholder: support the communities and help small Wikipedias to grow / cefnogi’r cymunedau a helpu Wikepediau bychain i dyfu[edit]

Type of submission/Math o bapur
Presentation
Author of the submission/Awdur y papur
Hady elsahar
Abstract/Crynodeb

The ArticlePlaceholder uses the multilingual information contained in Wikidata to enrich the content of Wikipedia, providing basic information about a topic, a groundwork for the articles that don't exist yet. In this talk, we will learn how the ArticlePlaceholder is used on several Wikipedias, such as the Welsh Wikipedia, and what are the outcomes for the communities. We will learn more about the feedback collected from the editors, and the next steps of the tool.

Mae ArticlePlaceholder yn defnyddio gwybodaeth amlieithog a ddelir yn Wikipedia i gyfoethogi cynnwys Wikipedia, gan ddarparu gwybodaeth sylfaenol am destun, a man cychwyn i erthyglau sydd ddim yn bod eto. Yn y sgwrs yma byddwn yn dysgu sut y defnyddir ArticlePlaceholder mewn sawl Wikipedia, gan gynnwys y Wicipedia Cymraeg, a beth yw’r canlyniadau ar gyfer cymunedau. Byddwn yn dysgu mwy am yr adborth a gasglwyd gan y golygyddion, a’r camau nesaf i’r erfyn yma.

Biography/Bywgraffiad

Lexicographical data: when words enter Wikidata / Data Geiriadurol: pan mae geiriau’n cyrraedd Wikidata[edit]

Type of submission/Math o bapur
Presentation
Author of the submission/Awdur y papur
Léa Lacroix
Abstract/Crynodeb

After five years storing and describing concepts, Wikidata is about to start collecting information about words and phrases. The lexicographical data will bring structured, machine-readable, multilingual and community-powered data, that can be reused on Wiktionary or other projects. We will present the first version of the tool and discuss about the use cases of lexicographical data.

Wedi pum mlynedd o storio a disgrifio cysyniadau, mae Wikidata ar fin cychwyn casglu gwybodaeth am eiriau a chymalau. Bydd y data geiriadurol yn dod â gwybodaeth strwythuredig, sy’n ddarllenadwy i beiriannau, yn amlieithog, ac wedi ei yrru gan gymunedau, a fydd yn gallu cael i ailddefnyddio yn Wiktionary a phrosiectau eraill. Byddwn yn cyflwyno’r fersiwn gyntaf o’r erfyn yma ac yn trafod enghreifftiau o ddefnyddio data geiriadurol

Biography/Bywgraffiad
Slides on Commons

Language gaps in Wikidata / Bylchau iaith yn Wikidata[edit]

Type of submission/Math o bapur
Presentation
Author of the submission/Awdur y papur
Simon Cobb
Abstract/Crynodeb

Wikidata is a centralised store of multilingual, structured data for use in Wikipedia, other Wikimedia projects and by anyone, anywhere in the world. Thus, it has the ability to efficiently serve the needs of many language communities; that potential is, however, constrained by the need to translate labels. We will begin with a brief overview of Wikidata, including a summary of the current state of multilingualism and why increased language coverage is beneficial. Moving on, the main part will focus on query techniques for surfacing items without a label in a specific language that are, nonetheless, likely to be relevant to that community. Lastly, we will look at tools that can help us to add more language labels to Wikidata.

Biography/Bywgraffiad
Slides on Commons
SPARQL query - graph showing languages of Wikidata labels, grouped in language families, with size of node proportional to number of labels.

Workshop: create an automatic infobox on your wiki / Gweithdy: creu infobox awtomatig yn eich wiki[edit]

Type of submission/Math o bapur
Workshop
Author of the submission/Awdur y papur
Pau Cabot
Abstract/Crynodeb

Having data from Wikidata in your Wikipedia infoboxes will save your community a lot of time. The basic automatic infobox will display, update information in your language, and good news, it’s pretty easy to set up! During this workshop, you will learn how to set up an automatic infobox and will try it directly on your wiki.

Bydd cael data o’ch Wikidata mewn infobox yn eich wikipedia yn arbed llawer o amser i’ch cymuned. Bydd infobox sylfaenol yn arddangos, yn diweddaru gwybodaeth yn eich iaith, ac mae’n eitha hawdd i’w osod – sy’n newyddion da! Yn ystod y gweithdy yma byddwch yn dysgu sut i sefydlu infobox awtomatig, ac yn ceisio ei roi yn uniongyrchol ar eich wiki.

Biography/Bywgraffiad

I work as a secondary school teacher at the first school teaching in Catalan in Mallorca after Franco’s dictatorship. I’m interested in the implementation of free software in schools. I have taught various training courses for teachers on the GNU/Linux operating system, the didactic applications of wikis and Wikipedia, the application of netbooks in the classroom and the virtual learning environment Moodle. My school is a worker cooperative and I’m also an activist for cooperativism.

Since 2005, I have been an editor of Wikipedia. I usually work in Catalan Wikipedia in maintenance. Lately, I’ve been interested in how to use Wikidata to improve Wikipedia.


Rwy'n gweithio fel athro ysgol uwchradd yn yr ysgol gyntaf i addysgu yn y Gatalaneg yn Mallorca ar ôl unbennaeth Franco. Mae gennyf ddiddordeb mewn gweithredu meddalwedd am ddim mewn ysgolion. Rwyf wedi dysgu amryw o gyrsiau hyfforddi i athrawon ar y system weithredu GNU / Linux, cymwysiadau 'didactic' wici's a Wikipedia, y defnydd o netbooks yn y dosbarth a'r amgylchedd dysgu rhithwir Moodle. Mae fy ysgol yn weithiwr cydweithredol ac rwy'n hefyd yn weithredydd ar gyfer cydweithredu.

Ers 2005, rwyf wedi bod yn olygydd Wikipedia. Fel arfer, rwy'n gweithio mewn Wikipedia Catalaneg mewn cynnal a chadw. Yn ddiweddar, mae gen i ddiddordeb mewn sut i ddefnyddio Wikidata i wella Wikipedia.


Workshop: Translathon: improve Wikidata in your language in a few minutes / Translathon: gwella Wikidata yn eich iaith mewn ychydig funudau[edit]

Type of submission/Math o bapur
Workshop
Author of the submission/Awdur y papur
Nicolas Vigneron and Pymouss
Abstract/Crynodeb

One of the goals of the collaborative knowledge base is to provide information in all the languages. There is a lot of work left to do, but you can help! In a few minutes, learn how to find labels that need translation in your language, and to improve Wikidata items.


Biography/Bywgraffiad
Useful links