Cydlynydd Hyfforddi (Cymru)

From Wikimedia UK
Jump to: navigation, search

Cymraeg | English

Prosiect Llwybrau Byw!

Cydlynydd Hyfforddi (Cymru)

Yn atebol i: Robin Owain, Rheolwr Cymru
Cytundeb: 6 mis (gan ddechrau ar 1 Chwefror 2014)
Cyflog: £11,200 (am 3 diwrnod yr wythnos; 8 awr y diwrnod)
Gwyliau: 5 diwrnod a Gwyliau Cyhoeddus

Nodau'r Prosiect

Nod y Prosiect yw rhoi grym yn nwylo cymunedau a busnesau lleol (sy'n ffinio a'r arfordir) drwy hyfforddiant sgiliau gwe-awduro prosiectau Wikimedia: Wikipedia, Wicipedia, Wikivoyage ayb er mwyn:

 • ehangu'r wybodaeth bresennol sydd am y cymunedau a'r busnesau oddi fewn iddynt drwy Brosiectau Wikimedia
 • ysgosi ehangu a gwella erthyglau Wicipedia sy'n ymwneud â Llwybr yr Arfordir a'r cyffiniau mewn nifer o ieithoedd, yn debyg i'r hyn a wnaethpwyd gyda Pedia Trefynwy.
 • Annog y defnydd o gynnwys rhydd ac agored (wedi'i drwyddedu ar CC-BY-SA neu debyg) er mwyn hyrwyddo datblygiad yr economi lleol drwy dwristiaeth diwylliannol, a
 • chefnogi gwaith y gymuned Wikimedia ehangach drwy Gymru.


Amcanion y Prosiect

Bwriedwn wireddu'r amcanion drwy'r canlynol:

 • trosglwyddo gwybodaeth, ysbrydoli a hyfforddi pencampwyr i greu cynnwys cyfoethog, lleol
 • cefnogi ymdrechion Wicipedia Cymraeg i hyfforddi siaradwyr Cymraeg mewn sgiliau-wici a chodi ymwybyddiaeth o sut i ychwanegu'r cynnwys hwn i Wicipedia
 • datblygu sgiliau a hyder siaradwyr Cymraeg a di-Gymraeg i greu cynnwys digidol
 • darparu cefnogaeth dechegol, rheolaethol, croes-ddiddordebau (CoI) a chyngor parthed a chynnwys y gwaith
 • Archwilio nawdd posibl gan Lywodraeth Cymru ar gyfer technoleg gyfryngol Cymraeg a'u trwyddedu'n rhydd ac agored o fewn Comin Creu
 • Sicrhau fod y Prosiect yn dilyn egwyddorion Rheoli Prosiect 'European Sustainable Development (PM4ESD)' drwy:
 • gofnodi gwybodaeth yn rheolaidd
 • feincnodau safonol wedi'u diffinio a'u monitro
 • weithredu targedi'r Prosiect o fewn y gyllideb ac o ran amser
 • fonitro risg a rheoli'r rheiny, a
 • ddiffinio ystod gwaith a chyfrifoldebau'n glir.
 • Creu system 'metrics' er mwyn mesur effeithiolrwydd canlyniadau ac effaith yr hyfforddiant
 • creu pencampwyr cymunedol a fydd yn ymfalchio yn Llwybr yr Arfordir, wedi i'r Prosiect ddod i ben
 • cynorthwyo I greu adroddiad ar ddiwedd y tymor am y Prosiect
 • datblygu sgiliau a hyder siaradwyr y ddwy iaith yng Nghymru fel y gallant barhau i greu cynnwys digidol.


Hyd a lled y Prosiect

Mae hyd a lled y Prosiect yn cael ei ddiffinio gan ei Nodau ac Amcanion, y gyllideb a hyd y Prosiect – a hynny ar draws y 10 x Sir arfordirol o fewn yr Ardal Cydgyfeiriol yng Nghymru sy'n ffinio'r arfordir.

Allan o'r 12 sir sy'n weddill mae 5 o'r rhain yn ffinio a'r Arfordir a 7 nad ydynt. Er hyn disgwylir i'r Cydlynydd Hyfforddi gefnogi Rheolwr y Prosiect i ddatblygu sgiliau-wici o fewn y 12 sir yma hefyd.


Rôl y Cydlynydd Hyfforddi

Prif rôl y Cydlynydd yw cefnogi'r Rheolwr Prosiect wrth gyflwyno newidiadau a hynny o ran blaenoriaethau megis amser, costau, cynllunio, rheoli a chydlynu. Mae hyn yn cynnwys:

 • trefnu cyrsiau dros Gymru benbaladr
 • hyfforddi grwpiau mewn sgiliau-wici
 • cynorthwyo i gynllunio beth sydd angen ei wneud, pa bryd, gan bwy ac i ba safon
 • cynorthwyo i gydlynu'r gwaith rhwng gwahanol bobl megis yr aelodau a hyfforddir
 • monitro'r gwaith a'r targedau a gwbwlheir i bwrpas hawlio arian
 • cynorthwyo i wneud newidiadau i'r cynlluniau
 • cynorthwyo i sicrhau fod y canlyniadau'n cael eu cyrraedd
 • cynorthwyo i sicrhau fod y Prosiect ar amser ac o fewn y gyllideb
 • cymeryd arno neu arni rôl Dirprwy Reolwr ar adegau
 • Deall anghenion y Partneriaid
 • Cymdeithas Wici Cymru
 • Llywodraeth Cymru
 • Wikimedia UK
 • Ordnance Survey
 • Gweithio o dan awdurdod wedi'i ddirprwyo o Wikimedia UK i Wici Cymru (y contractiwr).

Cyfrifoldeb y Cydlynydd

Mae'r cyfrifoldebau'n cynnwys:

 • Hyfforddi – cynllunio a rheoli.
 • Cynorthwyo i drefnu gwasanaethau gweinyddol.
 • Cynorthwyo i integreiddio cyfryngau a thelegyfryngau.
 • Sicrhau fod cyfleusterau a'r defnydd ohonynt yn cyrraedd safon llywodraeth, amgylcheddol, iechyd ac yn saff ym mhob ffordd.
 • Darparu cyngor annibynol ar reoli'r Prosiect.
 • Cynorthwyo i sicrhau fod Nodau'r Prosiect yn cael eu cyflawni a'r safonau gorau'n cael eu cynnal.
 • Cynrychioli diddordeb y Partneriaid.
 • Cynorthwyo i drefnu pobl broffesiynol sy'n gweithio ar y Prosiect.
 • Asesu risg a diogelwch.
 • Rhoi cyngor ar addasrwydd technoleg i gadw cownt o bobl sy'n gweithio ar y Prosiect, pobl sy'n cael eu hyfforddi a'u datblygiad
 • Awgrymu gwelliannau i'r Cynllun Gwaith
 • Cynorthwyo i arafrnu, gwerthuso a monitro
 • Cynorthwyo i greu adroddiadau misol ar y datblygiadau ar gyfer y Partneriaid.

Rhestr gwaith manwl

 • Datblygu a gweithredu llinell gymorth fel dilyniant i'r hyfforddiant yn y Gymraeg a'r Saesneg.
 • Cynorthwyo gyda chronfeydd data a all yn y man fod o ddefnydd wrth greu erthyglau Wicipedia
 • Cynorthwyo i greu a gofalu am flogiau a gwasanaethau rhwydweithio cymdeithasol ar-lein eraill (e.e. Facebook, Twitter) i gefnogi Wicipedia.
 • Cynorthwyo i ysbrydoli Wicipedwyr drwy Gymru a gweddill y byd i gyfrannu 3,000 o erthyglau ychwanegol, mewn ieithoedd gwahanol, parthed a llefydd a phethau diddorol ar hyd y Llwybr.
 • Cynorthwyo i gyhoeddi 300 o erthyglau newydd gan grwpiau cymunedol
 • Cynorthwyo i sicrhau fod gan 2,000 o gymunedau ar hyd siroedd yr arfordir erthygl Wicipedia arnynt, yn Gymraeg ac yn Saesneg
 • Cydlynu hyfforddi 180 o bencampwyr cymunedol a all olygu ar Wicipedia yn unol a'r Rhestr Mannau Hyfforddi
 • Cynorthwyo i greu rhestr o 1,000 o weithgareddau ar Brosiectau Wikimedia.
 • Cynorthwyo i fonitro a chasglu tystiolaeth o'r hyn a gaiff ei greu, a'r canlyniadau tan ddiwedd y Prosiect.

Cymwysterau a'r Profiad Angenrheidiol

Mae'n ofynol fod gan y Cydlynydd brofiad da mewn materion perthnasol megis rheoli, hyfforddi, cyfathrebu a thrin data.

Mae'n rhaid hefyd i'r person a benodir fod yn rhugl ac yn gywir ei iaith a'i sillafu yn y Gymraeg a'r Saesneg a bod a chryn afael yn niwylliant ein cenedl. Mae'n hanfodol hefyd i'r Cydlynydd fod a chefndir academaidd da, a gwybodaeth o sut mae llywodraeth leol a sefydliadau Cymreig yn ymwneud â'i gilydd.

Sgiliau Angenrheidiol

 • Cymhwysedd technegol mewn cyfryngau ar-lein a chymdeithasol.
 • Dealltwriaeth ac empathi o weledigaeth Wikimedia a phrofiad o weithio o fewn cymuned Wikimedia.
 • Profiad o hyfforddi pobl ifanc ac oedolion a threfnu sesiynau hyfforddi, gan gynnwys WordPress, datblygiadau diweddaraf mewn telegyfathrebu a thrin data
 • Mwynhau datrus problemau a sgiliau sy'n ymwneud â llythrennedd, rhifeg a sgiliau dadansoddol.
 • Medru gweithio o fewn tîm a sgiliau personol, cyfathrebol a hynny ym mhob cyfrwng.
 • Gallu ysgogi pobl a gweithio'n annibynol.
 • Medru bod yn ddiplomatig a chyda sgiliau rheoli pobl, a medru eu trin yn sensitif.

Mae profiad perthnasol o ddysgu, darlithio neu arall yn hanfodol.

Manylion Cyswllt

Bydd unrhyw ymholiadau parthed y disgrifiad swydd hwn yn cael ei drin yn gyfrinachol; dylid cyfeirio pob gohebiaeth at Brifweithredwr Wikimedia UK. jon.daviesatwikimedia.org.uk ac ar www.wikimedia.org.uk